White Mountain

TYPE
Exotic, Quartzite
BLOCK #
12020
SIZE
119 x 80; 3cm