White Mountain

TYPE
Exotic, Quartzite
BLOCK #
102119
SIZE
129 x 77; 3cm