Fantasy White

TYPE
Marble
BLOCK #
22315
SIZE
117 x 64; 3cm